0 (800) 123-456

Psychomotoryka

Forma terapii grupowej mająca na celu wspomaganie rozwoju dziecka.

Cele terapii:
– usprawnianie dzieci z problemami psychoruchowymi i trudnościami w uczeniu się,
– poprawa funkcjonowania dzieci  z zaburzeniami koncentracji uwagi i nadpobudliwością,
– osiągnięcie sukcesu szkolnego przez dzieci z trudnościami edukacyjnymi,
– doskonalenie samodzielności, poczucia pewności siebie i własnej samooceny,
– likwidowanie różnego rodzaju patologii i zaburzeń: ruchu, koordynacji wzrokowo – ruchowej, zachowania, pamięci,
– utrwalenie prawidłowego wzorca ruchowego,
– umacnianie wiary we własne siły i możliwości,
– kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
– angażowanie w miarę wszystkich zmysłów poprzez stosowanie silnych kontrastowych bodźców,
– wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym: rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji na nauki.

Terapia skierowana jest do dzieci z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych (struktur m. in. odpowiedzialnych za funkcję somatognozji, mowy i zachowań, a także zaburzenia typu dyslektycznego). Stymuluje rozwój wielu funkcji ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w zakresie wzajemnego ich sprzężenia i integrowania.

Terapia odbywa się w grupie do 5 dzieci. Grupa stymuluje do wysiłku, pozwala na porównanie się z innymi  dziećmi, naśladownictwo i współdziałanie. Dzieci, które często odmawiają indywidualnej współpracy, chętnie ćwiczą w grupie. Terapia w małej grupie, zbliża dziecko do naturalnych sytuacji  w funkcjonowaniu społecznym.